ABOUT FENIKS TV

Ambitious ideas & brilliant implementation
You are here:

Зошто Феникс ТВ? / Why Feniks TV?

24 годишната традиција на ракометниот клуб Феникс АМС Битола проследена со огромен број на организирани настани (натпревари, турнири, обуки, издавачка дејност, научно-истражувачка работа…) наложи креирање на платформа за непосредна комуникација и размена на информации не само со членовите на спортскиот колектив туку и со заинтересирани од надвор. / The 24-year tradition of the Feniks AMS Bitola handball club followed by a huge number of organized events (competitions, tournaments, training’s, publishing, scientific research work …) required the creation of a platform for direct communication and exchange of information not only with members of sports team but also with those interested from outside.

Најефективен начин за презентирањето на информации е секако Телевизијата. Затоа го креиравме Феникс ТВ каналот. Интенцијата е споделување на информации во видео формат кој обезбедува услови за најлесно восприемање на истите избегнувајќи ги проблемите кои пишаниот збор може да ги донесе во поглед на недоискажаност или непрецизност. / The most effective way to present information is, of course, Television. That’s why we created the Feniks TV channel. The intention is to share information in video format that provides the conditions for the easiest perception of the same, avoiding the problems that the written word can bring in terms of inexplicability or inaccuracy.

Феникс ТВ каналот ќе овозможува и следење на настани во живо (live stream) со што активностите на спортскиот колектив ќе бидат најдиректно на располагање на сите заинтересираните. / The Feniks TV channel will also provide live streaming events, so that the activities of the sports team will be most directly available to all interested parties.

Нашето искуство / Our experience

Ракометниот клуб Феникс АМС Битола е формиран во 1998 година. Ретко кој спортски колектив може да се пофали со ваков континуитет.

The Feniks AMS Bitola Handball Club was established in 1998. Hardly any sports team can boast of such continuity.

Continuity – 24 years
Insights & Strategy – 22 years
Media Research – 22 years
Marketing Data – 22 years

Основачи / Feniks TV Founders

Николче Костовски / Nikolce Kostovski

CEO

Роберто Пашиќ / Roberto Pasic

Executive Director

Марко Костовски / Marko Kostovski

Program Director

Андреја Костовска / Andreja Kostovska

Designer
0
Specialists
0
Happy Clients
0
Successful Cases